رویداد

نمایشگاه تجهیزات تونل و فضاهای زیرزمینی مترو 30 دی الی 3 بهمن 1400 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایشگاه تجهیزات تونل و فضاهای زیرزمینی مترو 30 دی الی 3 بهمن 1400 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

تاریخ برگزاری: 30 دی الی 3 بهمن