رویداد

نمایشگاه تاسیسات 27 الی 30 مهرماه 1400 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

نمایشگاه تاسیسات 27 الی 30 مهرماه 1400 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

تاریخ برگزاری: 27 الی 30 مهرماه